Văn bản luật

Chúng tôi xin đăng toàn văn Luật giao thông đường bộ 23/2008/QH12 hiện hành và Nghị định Quy định xử phạt vi phạm giao thông đang áp dụng hiện nay, nghị định 34/2010/NĐ-CP. Các văn bản được hiển thị theo từng chương cho bạn dễ theo dõi, bạn cũng có thể download toàn bộ văn bản.

Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12:

Chương 1 – Những quy định chung

Chương 2 – Quy tắc giao thông

Chương 3 – Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Chương 4 – Phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Chương 5 – Người điều khiển phương tiện

Chương 6 – Vận tải đường bộ

Chương 7 – Quản lý nhà nước về giao thông đường bộ

Chương 8 – Điều khoản thi hành

Download toàn văn Luật giao thông đường bộ tại đây.

 

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 34/2010/NĐCP:

Chương 1 – Những quy định chung

Chương 2 – Hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt

- Mục 1: Vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

- Mục 2: Vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

- Mục 3: Vi phạm quy định về phương tiện tham gia giao thông đường bộ

- Mục 4: Vi phạm quy định về người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ

- Mục 5: Vi phạm quy định về vận tải đường bộ

- Mục 6: Các vi phạm khác liên quan đến giao thông đường bộ

- Mục 7: Áp dụng thí điểm đối với một số vi phạm trong khu vực nội thành của các đô thị loại đặc biệt

Chương 3 – Thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

- Mục 1: Thẩm quyền xử phạt

- Mục 2: Thủ tục xử phạt

Chương 4 – Điều khoản thi hành

Download toàn văn Nghị định 34/2010/NĐCP tại đây.