Tag: nghị định 34/2010/NĐCP

Nghị định xử phạt vi phạm giao thông 34/2010/NĐCP – Chương 4: Điều khoản thi hành

Tuesday, 21/8/2012

Nghị định 34/2010/NĐCP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, là nghị định đang được áp dụng trên toàn quốc hiện nay. Việc bắt lỗi và đưa ra các mức phạt của cảnh sát giao thông đều phải tuân theo nghị định này. Download toàn văn […]


Nghị định xử phạt vi phạm giao thông 34/2010/NĐCP – Chương 3: Thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

Tuesday, 21/8/2012

Nghị định 34/2010/NĐCP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, là nghị định đang được áp dụng trên toàn quốc hiện nay. Việc bắt lỗi và đưa ra các mức phạt của cảnh sát giao thông đều phải tuân theo nghị định này. Download toàn văn […]


Nghị định xử phạt vi phạm giao thông 34/2010/NĐCP – Chương 2, mục 7: Mức áp dụng tại khu vực nội thành các đô thị đặc biệt

Tuesday, 21/8/2012

Nghị định 34/2010/NĐCP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, là nghị định đang được áp dụng trên toàn quốc hiện nay. Việc bắt lỗi và đưa ra các mức phạt của cảnh sát giao thông đều phải tuân theo nghị định này. Download toàn văn […]


Nghị định xử phạt vi phạm giao thông 34/2010/NĐCP – Chương 2, mục 6: Vi phạm giao thông đường bộ khác

Tuesday, 21/8/2012

Nghị định 34/2010/NĐCP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, là nghị định đang được áp dụng trên toàn quốc hiện nay. Việc bắt lỗi và đưa ra các mức phạt của cảnh sát giao thông đều phải tuân theo nghị định này. Download toàn văn […]


Nghị định xử phạt vi phạm giao thông 34/2010/NĐCP – Chương 2, mục 5: Vi phạm quy định về vận tải đường bộ

Tuesday, 21/8/2012

Nghị định 34/2010/NĐCP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, là nghị định đang được áp dụng trên toàn quốc hiện nay. Việc bắt lỗi và đưa ra các mức phạt của cảnh sát giao thông đều phải tuân theo nghị định này. Download toàn văn […]


Nghị định xử phạt vi phạm giao thông 34/2010/NĐCP – Chương 1: Những quy định chung

Tuesday, 21/8/2012

Nghị định 34/2010/NĐCP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, là nghị định đang được áp dụng trên toàn quốc hiện nay. Việc bắt lỗi và đưa ra các mức phạt của cảnh sát giao thông đều phải tuân theo nghị định này. Download toàn văn […]


Nghị định xử phạt vi phạm giao thông 34/2010/NĐCP – Chương 2, mục 4: Vi phạm về người điều khiển phương tiện

Tuesday, 21/8/2012

Nghị định 34/2010/NĐCP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, là nghị định đang được áp dụng trên toàn quốc hiện nay. Việc bắt lỗi và đưa ra các mức phạt của cảnh sát giao thông đều phải tuân theo nghị định này. Download toàn văn […]


Nghị định xử phạt vi phạm giao thông 34/2010/NĐCP – Chương 2, mục 3: Vi phạm về phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Tuesday, 21/8/2012

Nghị định 34/2010/NĐCP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, là nghị định đang được áp dụng trên toàn quốc hiện nay. Việc bắt lỗi và đưa ra các mức phạt của cảnh sát giao thông đều phải tuân theo nghị định này. Download toàn văn […]