Biển báo đường bộ

Hệ thống biển báo đường bộ Việt Nam gồm 5 nhóm biển được quy định như sau:

- Biển báo cấm để biểu thị các điều cấm;

- Biển báo nguy hiểm để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra;

- Biển hiệu lệnh để báo các hiệu lệnh phải thi hành;

- Biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết;

- Biển phụ để thuyết minh bổ sung các loại biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn.

Hệ thống biển báo đường bộ kết hợp với các tín hiệu đèn giao thông, vạch kẻ đường và cọc tiêu, tường bảo vệ, rào chắn để hợp thành hệ thống báo hiệu đường bộ (xem thêm điều 10, chương 2 Luật giao thông đường bộ).

Chi tiết danh sách các nhóm biển báo đường bộ được mô tả trong các bài viết sau:

- Danh sách biển báo cấm đường bộ Việt Nam

- Danh sách biển báo nguy hiểm đường bộ Việt Nam

- Danh sách biển hiệu lệnh đường bộ Việt Nam

- Danh sách biển chỉ dẫn giao thông đường bộ Việt Nam

- Danh sách biển báo phụ đường bộ Việt Nam

- Danh sách vạch kẻ đường